LOGI SISSE

Agenda 2030 – ÜRO alustab uue maailmakorra elluviimist

Peale Teise Maailmasõja lõppu avanes globaalsel finants- ja võimueliidil suurepärane võimalus maailmavalitsusele nurgakivi panna. 1945. aastal loodi Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), mis järjest enam võtab maailmavalitsuse kuju. Koos oma abiorganisatsioonide ja programmidega tugevdab organisatsioon võimu ja suurendab kontrolli rahvusriikide üle.

Üks tähtsaim käimas olev programm, millega on liitunud ka Eesti, kannab nime ÜRO Agenda 2030. 25. septembril 2015 võeti ÜRO tippkohtumisel vastu ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid ja pandi paika tegevuskava aastani 2030.

Maailma riigipeade ja valitsusjuhtide poolt vastu võetud deklaratsioon “Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030“ sisaldab 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki.

Deklaratsiooni kohaselt on peamine eesmärk kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile, samas arvestades looduskeskkonna võimekusega. Tegevuskava eesmärgid keskenduvad olukorra parandamisele nii majandus-, sotsiaal- kui ka keskkonnavaldkonnas (sealhulgas kliimamuutuse peatamisele).

Dokumendis kirjeldatakse kõlavalt kuidas aastaks 2030 on maailmast kadunud vaesus ja ebavõrdsus nagu siseneks me kohe globaalsesse utoopiasse. Sellist kuvandit on inimestele lihtne müüa, sest kes ei unistaks rahust maailmas ja mõnusast elust. Kuid kahjuks on see jutt liiga ilus, et olla tõsi.

Juhin tähelepanu, et mitte üheski selle dokumendi punktis ei mainita eesmärki saavutada inimestele vabadust. Samuti pole selgitatud kuidas kirja pandud eesmärgid täide viiakse. Iga punkt selles ÜRO tegevuskavas on saavutatav läbi tsentraliseeritud valitsuse kontrolli ja totalitaarse võimu, mis sarnanevad kommunismile.

Kui lugeda tervet dokumenti ning kui suudate näha läbi ilustatud fraasidest, mõistate kiirelt, et see dokument ei kirjelda midagi muud kui kõikide riikide vallutamist ülemaailmse valitsuse poolt. Eesmärgid selles dokumendis pole midagi muud kui korporatiivse valitsuse fašistliku tegevuskava kodeeritud keel, mis vangistab inimkonna laastavasse vaesusesse ning samas rikastab maailma võimsamaid globalistide korporatsioone. Mitte kuskil selles dokumendis ei mainita, et üksikisiku õigused on kaitstud. Samuti ei tunnista see inimeste sünnipäraseid õiguseid.

Et inimesed saaksid aru, mida selles dokumendis tegelikult öeldakse tuleb selgitada mida Agenda 2030 17 punkti tegelikult tähendavad ning kuidas globalistid varjavad oma maailma valitsemise plaane, kasutades rahustavat väljendusviisi. Et aru saada millest seal tegelikult kirjutatakse tuleb osata lugeda ridade vahelt.

 1. Kaotada kõikjal vaesus mis tahes kujul

Pakkuda inimestele valitsuse poolset hoolekannet, jagada toidutalonge, eluasemetoetusi ja armuande, et muuta nad maailmavalitsuse kuulekateks orjadeks ja takistada inimkonna arengut ning iseseisvat toimetulekut. Selle asemel õpetatakse neile abitust ja kuuletumist valitsusele, mis jagab igakuist abiraha esmatarbe kaupade, nagu toit ja ravimid soetamiseks. Ning seda nimetatakse vaesuse kaotamiseks.

 1. Kaotada nälg, saavutada toiduga kindlustatus ja parem toitumine ning toetada säästvat põllumajandust

Külvata planeet üle geneetiliselt muundatud organismide ja Monsanto poolt patenteeritud seemnetega. Suurendada surmavate herbitsiidide kasutamist ning õigustada seda väitega, et see toetab toidutootmise kasvu. Aretada välja geneetiliselt muundatud taimi, et stimuleerida vitamiinide hulka toidus. Samas eiratakse geneetilisest saastest tulenevaid pikaajalisi tagajärgi või seda, millist mõju avaldavad ökosüsteemile liikide vahelised geneetilised eksperimendid.

 1. Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu

Nõuda järjest rohkem vaktsiine nii lastele kui ka täiskasvanutele, ähvardades vanemaid koostööst keeldumise korral trahvide ja muude meetmetega. Kasutada pidevaid sõeluuringute programme, et soodustada laste ning noorte hulgas ravimite tarvitamist.

 1. Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused

Kehtestada ühtsed haridusstandardid, mille alusel õpetatakse võltsitud ning moonutatud ajalugu, et soodustada õpilaste vaimset allakäiku ja koolitada pigem kuulekaid tööloomi, mitte iseseisvaid mõtlejaid. Hoolitseda selle eest, et inimesed ei mõistaks tegelikke ajaloosündmusi või muud olulist, mis aitaks neil mõista, et nad on valitseva klassi poolt kontrollitud ja rõhutud.

 1. Saavutada sooline võrdõiguslikkus ning suurendada naiste ja tütarlaste mõjuvõimu

Kriminaliseerida kristlus, vähendada heteroseksuaalsuse osatähtsust ühiskonnas, halvustada mehi ning mehelikkust ja propageerida LGBT liikumist. Tegelik eesmärk ei ole võrdõiguslikkus, vaid hoopis nende häbistamine, kes väljendavad ükskõik millist mehelikku omadust. Lõppeesmärgiks on ühiskonna naiselikuks muutmine, luues leebe ja kuuleka keskkonna, mis tugineb sotsialistliku ideaalühiskonna ideel. Kuna vaid meesenergial on jõudu seista vastu rõhumisele ja võidelda inimõiguste eest, on meesenergia allasurumine globalistide jaoks väga oluline, et hoida elanikkonda kuulekana.

 1. Tagada kõikidele joogivesi ja kanalisatsioon ning veevarude säästev majandamine

Anda võimsatele korporatsioonidele monopoolne kontroll veevarustuse ja selle hindade üle, et need ehitaksid uue veevarustuse taristu, mis tagaks tsentraalse kontrolli vee kättesaadavuse ja kvaliteedi üle.

 1. Tagada taskukohane, usaldusväärne, säästev ja kaasaegne energia kõikidele

Kehtestada karistavad maksud söe-, gaasi- ja naftatööstustele. Samas soodustada ja toetada rahaliselt hukule määratud nö rohelise energia projekte, mille eesotsas on valitsusliikmete sõbrad, kes mõne aastaga pankrotistuvad. Rohelise energia uustulnukad peavad muljetavaldavaid kõnesid, aga kuna neid ettevõtteid juhivad pigem korrumpeerunud idioodid kui võimekad ettevõtjad, lähevad nad alati pankrotti. Ning need vähesed, kes tegelevad tõepoolest lootustandvate taastuvenergia projektidega, on valitsusasutuste tugeva surve all.

 1. Toetada jätkusuutlikku, kaasavat ja säästvat majandusarengut ning tagada kõikidele inimestele inimväärne töö

Kehtestada miinimumpalk eesmärgiga suretada välja väikeettevõtlus, mis omakorda laseb pankroti terveid majandussektoreid. Sundida tööandjaid vastu võtma LGBT tööliste kvoote ja valitsuse poolt paika pandud kindlat palgataset. Hävitada vabaturumajandus ja keelata lubade ning litsentside väljastamine nendele äriühingutele, kes ei järgi valitsuse nõudeid.

 1. Ehitada vastupidav taristu, toetada kaasavat ja säästvat industrialiseerimist ning innovatsiooni

Panna riigid Maailmapanga ääretu võla haardesse, kulutades laenuraha korrumpeerunud globalistide ettevõtete palkamiseks, et ehitada mastaapseid taristuprojekte, mis tõmbavad arenevad riigid lõputusse võlakeerisesse. Selle paremaks mõistmiseks on soovitav lugeda John Perkinsi raamatut “Majandusmõrvari pihtimus”, milles on üksikasjalikult kirjeldatud, kuidas seda skeemi on viimastel aastakümnetel kasutatud ikka ja jälle, et riike võlaorjusesse tõmmata.

 1. Vähendada ebavõrdsust nii riikide sees kui ka nende vahel

Karistada heal järjel olevaid ettevõtlike ja uuendusmeelseid inimesi, konfiskeerides peaaegu kogu nende kasumi. Konfiskeeritud varad jagada ümber töötute inimeste massidele, mis toob küll kaasa tootliku majanduse, kuid reaalset kasu sellest ei ole. Hoolimata sellest reklaamitakse seda kui ebavõrdsuse vähendamist.

 1. Muuta linnad ja asulad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja säästvaks

Piirata kodanike õigust omada relvi. Selle asemel koondada relvad valitsusele kuulekate organite kätte, kes kontrollivad siis relvitut, orjastatud ning vaesunud töölisklassi. Kriminaliseerida inimasustus enamikes maakohtades, kehtestada „Näljamängude“ stiilis „kaitstud alad“, mille kohta valitsus väidab, et need kuuluvad inimestele kuigi sinna inimesi elama ei lubata. Sundida inimesi elama tihedalt kokku pakitud ja hoolikalt kontrollitud ning jälgitavatesse linnadesse, kus nad on ööpäevaringse valve all ja kergesti valituse manipulatsioonile allutatavad.

 1. Tagada säästev tarbimine ja tootmine

Kehtestada inimestele fossiilkütuste ja elektrienergia tarbimise eest karistavaid makse, muutes nende elatustaset järjest halvemaks kuni need sarnanevad kolmanda maailma riikide tingimustega. Kasutada televisioonis, filmides ja sotsiaalmeedias kampaaniaid inimeste mõjutamiseks, et häbistada neid, kes kasutavad bensiini, vett või elektrit, luues sellega sotsiaalse konstruktsiooni lihtsameelsetele koputajatele, kes on valmis väikese tasu eest oma naabri peale kaebama.

 1. Võtta kiiresti kasutusele meetmeid kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks

Seada igale inimesele energiatarbimise kvoote ning karistada neid, kelle elustiil ei vasta valitsuse poolt paika pandud energia kasutuse normidele. Kehtestada täielik üksikisiku järelvalve selleks, et jälgida ja välja arvestada nende energiatarbimise maht. Karistada erasõidukite omamist ning sundida suurem osa inimestest kasutama ühistransporti, kus omavolitsevad turvatöötajad ning näotuvastus kaamerad saavad jälgida ja registreerida iga inimese liikumise, nagu stseen filmist Minority Report.

 1. Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mere elusressursse, et saavutada säästev areng

Keelustada suurem osa avamere kalapüügist, viia toiduga varustamine äärmuslikku puudujääki ja põhjustada veelgi suuremat toidu hindade tõusu, mis paneb veel rohkem inimesi majandusraskustesse. Kriminaliseerida erakätes olev kalastus ja panna kogu avamere kalapüük valitsuse keskse kontrolli alla. Püügiload antakse vaid väljavalitud suurettevõtetele ning otsus tehakse selle põhjal, milline ettevõtte pakub suuremat annetust korrumpeerunud seadusandjatele.

 1. Kaitsta ja taastada maismaa ökosüsteeme ning propageerida nende säästvat kasutamist; majandada metsi säästvalt, võidelda kõrbestumisega ning peatada ja pöörata ümber pinnase halvenemine ja bioloogilise mitmekesisuse hävimine

Rakendada Agenda 21-te ning tõrjuda inimesed välja maapiirkondadest, et nad elaksid kontrollitud linnades. Kriminaliseerida eraomandis olev maa, sealhulgas karjamaad ja põllumajandusmaad. Kontrollida kogu põllumajandust, kasutades korrumpeerunud valitsuste ja korporatsioonide poolt paika pandud bürokraatiat, mille strateegia määrab enamasti Monsanto ning põllumajandusministeeriumid on lihtsalt kummitemplid. Keelustada puuküttega ahjud, vihmavee kogumine ja kodune aiapidamine, et kriminaliseerida sõltumatus ja muuta inimesed valitsusest täielikult sõltuvaks.

 1. Toetada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi, et saavutada säästev areng; tagada õiguskaitse kõikidele ning luua kõikidel tasanditel tõhusad, vastutustundlikud ja kaasavad institutsioonid

Tagada puutumatus illegaalsetele immigrantidele ja kaitstud vähemusrühmadele, sest nad on ühiskonna uus kaitstud klass, kes võib vabalt tegeleda, mis tahes ebaseadusliku tegevusega, sealhulgas avalikult vägivalda õhutada ja kasutada. Rahvusvaheliste organisatsioonide vahendid tagavad soodsa maksusüsteemi ja valitsus toetab korporatsioone, kes palkavad LGBT töölisi või ükskõik millise grupi liikmeid, keda globalistid parasjagu soosivad. Kasutada maksuametit ja teisi ametkondi mittesoositud gruppide karistamiseks, rakendades ettevõtjaid ahistavaid seaduseid ja auditeid. Samas eiratakse globaalse võimueliidi poolt eelistatud korporatsioonide kriminaalset tegevust.

 1. Tugevdada tegevuskava rakendamise meetodeid ja taaselustada säästva arengu alane ülemaailmne partnerlus

Jõustada globaalsed kaubandusreeglid, mis on üle kohalikest siseriiklikest seadustest. Samas tagada piiramatu imperialismi võim ettevõtetele nagu Monsanto, Coca-Cola, Merck jt. Kehtestada ülemaailmse kaubanduse kokkulepped, mis tühistavad kohalikud seadused ja lükkavad ümber intellektuaalomandi õigused, et kindlustada maailma võimsamate korporatsioonide monopoolne võim ravimite, seemnete, keemia- ja tehnoloogiatööstuse üle. Tunnistada kehtetuks kohalikud seadused ja nõuda globaalselt täielikku kuuletumist kaubanduskokkulepetele, mis on koostatud võimsate korporatsioonide poolt ning saanud ÜRO poolt kummitempli.

Taoliste dokumentide tähtsust ei tohi kindlasti alahinnata. Massiline immigratsioon, millest tulenevate probleemidega Euroopa hetkel maadleb, on samuti ÜRO teene. Muidugi mõista tutvustati ka seda kava kui suurepärast plaani, mis lahendab Euroopa tööjõu ja rahvastiku vähenemise ning vananemisega seotud probleemid.

ÜRO plaanib kehtestada ülemaailmse valitsuse türanniat, mis orjastab kogu inimkonna ja seda kõike “võrdsuse” ning ”säästva arengu” sildi all. Agenda 2030 dokumendi koostajad “seavad endale kohustuseks töötada väsimatult selle tegevuskava eesmärkide täielikuks elluviimiseks aastaks 2030.”

Kui see plaan peaks õnnestuma, saavad inimesed teada kuidas on elada ühiskonnas, mida kirjeldasid Orwell ja Huxly oma raamatutes “1984” ja “Hea uus ilm”.


Lisa kommentaar

OSTUKORV 0